Mäta radon

Radonmätning är processen att mäta mängden av radon i en viss miljö, som vanligtvis görs för att bedöma områdets hälsorisker för personer som vistas där.

Radon är en radioaktiv gas som kan bildas naturligt när uran och andra radioaktiva material bryts ner i marken och marken. Radon kan tränga in i byggnader genom sprickor och hål i fundamentet, golv och väggar, och när det ackumuleras till höga nivåer kan det utgöra en allvarlig hälsorisk för människor.

För att mäta radonhalterna i en byggnad används en radon mätare. Korttidsmätning används för att mäta radon under en kort tidsperiod, vanligtvis från några dagar till en vecka. Långtidsmätning används för att mäta radon under en längre tidsperiod, vanligtvis från två till tre månader. 

För att genomföra en radonmätning placeras mätarna  på  lämpliga platser i huset eller byggnaden. Efter mätperioden skickas mätarna till ett laboratorium för analys och efter det får man svar på om det finns förhöjda halter eller ej. 

Radon är farligt. När radon frigörs från marken och kommer in i våra bostäder, kan det ackumuleras till farligt höga nivåer. Inandning av höga halter av radon under en längre tid kan öka risken för lungcancer.

Det är viktigt att mäta radonhalterna i bostaden regelbundet och vid behov vidta åtgärder för att minska dem. Om höga nivåer av radon upptäcks finns det ett antal åtgärder som kan vidtas för att minska nivåerna, inklusive att förbättra ventilationen och  täta sprickor och hål i fundamentet.

Det är viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer:

  • Inför köp eller försäljning av en bostad.
  • Vid renovering, tillbyggnad eller ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem.
  • Vid byggandet av ett nytt hus.
  • Om det har gått över 10 år sedan senaste radonmätningen.
  • Om du har misstankar om att det kan finnas radon i din bostad.

Relaterad information
Radonmätningar
Blåbetong
Radonmätning arbetsplats
Radon Mehrfamilienhaus